ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)

ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)

เที่ยวจีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน สี่ดรุณี ตานปา ถ่ากง หลี่ถัง หย่าติง เต้าเฉิง คังติ้ง มู่เก๋อชั่ว เข้าอุทยานหย่าติง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาดีที่สุด สวยที่สุด ใบไม้เปลี่ยนสี


ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)
รหัสทัวร์
CN_TG00006
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
76,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ซอยกว้างซอยแคบ-อาหารสมุนไพร-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่

  2

  เฉิงตู-ภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว-เมืองตานปา
 • วันที่

  3

  เมืองตานปา-หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี-ทุ่งหญ้าถ่ากง-อารามถ่ากงซื่อ
 • วันที่

  4

  ถ่ากง-ซินตูเฉียว-หย่าเจียง-เมืองหลี่ถัง-ตัวเมือง+วัดหลี่ถัง-หย่าติง
 • วันที่

  5

  อุทยานหย่าติง (เข้าครั้งที่ 1)-อารามชงกู่ซื่อ-ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ลั่วหรง-ภูเขาหิมะสามพระโพธิสัตว์-ทะเลสาบน้ำนม-ทะเลสาบห้าสี
 • วันที่

  6

  อุทยานหย่าติง (เข้าครั้งที่ 2)-ทะเลสาบไข่มุก-ป่าแม่น้ำปังเหอ-ทุ่งหญ้าแดงชางตุย-เต้าเฉิง
 • วันที่

  7

  เต้าเฉิง-หย่าเจียง-คังติ้ง
 • วันที่

  8

  คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อชั่ว-เฉิงตู
 • วันที่

  9

  เฉิงตู-อาหารกวางตุ้ง-สุวรรณภูมิ

11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
76,900 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 76,900 - - 14,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน