ทัวร์จีน Exclusive ทัวร์ฮาร์บิ้น Snow Grand พักหรู 5 ดาว วีไอพีตลอดทริป 12วัน 11คืน

ทัวร์จีน Exclusive ทัวร์ฮาร์บิ้น Snow Grand พักหรู 5 ดาว วีไอพีตลอดทริป 12วัน 11คืน

เที่ยวจีน 12วัน 11คืน GRAND ฤดูหนาวจีนเหนือ ฮาร์บิ้น 4 งานหิมะและน้ำแข็งChina Snow Town พระอาทิตย์ขึ้นเขาแกะหญ้า หมู่ตานเจียง จิงโป น้ำตกเตี้ยวสุ่ยโหลว เหยี่ยนจี๋ Check In ต้าเสวียเฉิง หมู่บ้านเกาหลี อุทยานหิมะเหลาลี่เค่อหูอาบน้ำแร่ฉางไป๋ซาน ทะเลสาบสวรรค์ จี๋หลิน โบสถ์คริสต์ เกาะวู่ซ่ง ซงหยวน เทศกาลตกปลาฤดูหนาวที่ทะเลสาบ Chagan


ทัวร์จีน Exclusive ทัวร์ฮาร์บิ้น Snow Grand พักหรู 5 ดาว วีไอพีตลอดทริป 12วัน 11คืน
รหัสทัวร์
CN_CZ00004
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 11คืน
กำหนดการเดินทาง
08 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
127,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-กวางเจา-ฮาร์บิ้น
 • วันที่

  2

  ฮาร์บิ้น-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-วัดเจียลี่-สวนเสือไซบีเรีย-ถนนจงยาง-Zhaolin Park Harbin Ice Lantern Fair
 • วันที่

  3

  ฮาร์บิ้น-บ้านเกิดหิมะ China Snow Town-Dream Home
 • วันที่

  4

  บ้านเกิดหิมะ-เขาแกะหญ้า Yangcao Shan-พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเมือง-หิมะของจีน-เขาป้างฉุย-หมู่ตานเจียง
 • วันที่

  5

  ฮาร์บิ้น-หมู่ตานเจียง-ทะเลสาบจิงโป (รวมรถกอล์ฟ)-เมืองเหยียนจี๋
 • วันที่

  6

  เหยียนจี๋-หมู่บ้านชาวเกาหลี (สวมชุดเกาหลี่ถ่ายรุป)-อุทยานเหลาลี่เค่อหู (นั่งรถม้า)-ฉางไป๋ซาน
 • วันที่

  7

  อุทยานฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)-ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-ซาน-บ่อน้ำพุร้อนจูหลงฉวน-นอนน้ำแร่
 • วันที่

  8

  ฉางไป๋ซาน-เมืองจี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
 • วันที่

  9

  ถนนซงเจียง-โบสถ์คริสต์-เกาะ Wusong (เกาะ Rime)-ซงหยวน
 • วันที่

  10

  อนุเสาวรีย์เขงกีสข่านผู้สง่างาม-พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการตกปลา-วัดเมี่ยวอิน- เทศกาลตกปลาฤดูหนาวที่ทะเลสาบ Chagan
 • วันที่

  11

  ฮาร์บิ้น-แม่น้ำซงหัว-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถกอล์ฟ)-Dragon Tower Harbin 2024 International Ice and Snow Festival
 • วันที่

  12

  ฮาร์บิ้น-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

08 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
127,900 บาท
พักเดี่ยว
35,000 บาท
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 127,900 - - 35,000 - - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ 
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาท อายุ 1-75 ปี รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 
 • น้ำสำหรับดื่มบนรถ ไม่จำกัดจำนวน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม)
 • ค่าทัวร์ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวจีนประทับตราในเล่ม (ต้องเดินทางมาสแกนนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่ากรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 25 วัน ก่อนเดินทาง) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรมแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

เงื่อนไขการเดินทาง

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง 10 ท่าน(ผู้ใหญ่) หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอ และยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น 
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน