3 มรดกโลก พุทธศิลป์คีรีหยุนกั่ง เบญจคีรีอู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา

3 มรดกโลก พุทธศิลป์คีรีหยุนกั่ง เบญจคีรีอู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา

เจาะลึกมณฑลซานซี เมืองโบราณผิงเหยา พุทธศิลป์คีรีหยุนกั่ง เบญจคีรี อู่ไถซาน อารามแขวนเสวียนคง คูหาน้ำแข็งหมื่นปี พิพิธภัณฑ์ซานซี เจดีย์ฝอกวงไม่ใช้ตะปู ธนาคารแห่งแรกของจีน  พักโรงแรม 4-5 ดาว  เที่ยวเต็มพิกัดไม่เข้าร้านรัฐบาล  นั่งรถไฟความเร็วสูง  รวมทิปไกด์ และ คนขับรถเรียบร้อยแล้ว  กรุ๊ปเล็ก 16 ท่าน  รับของที่ระลึกมณฑลซานซี


3 มรดกโลก พุทธศิลป์คีรีหยุนกั่ง เบญจคีรีอู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา
รหัสทัวร์
CN_HU00001
จำนวนวันเดินทาง
9 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Hainan Airline
ราคาเริ่มต้น
56,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สุวรรณภูมิ–กรุงปักกิ่ง–ต้าถง-ถนนฝังกู่เจีย
 • วันที่

  3

  กำแพงเก้ามังกร - วัดหัวเหยีน – ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)
 • วันที่

  4

  ต้าถง-เมืองอิ้งเสี้ยน-เจดีย์วัดฝอกง-วัดลอยฟ้า (วัดเสวียนคง)–อูไถ่ซาน
 • วันที่

  5

  อู่ไถซาน-ผู่ซาติ่ง-วิหารต้าเหวินซูเตี้ยน-วัดเสี่ยนทงซื่อ-ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว-วัดถ่าหยวน-เมืองซินโจว
 • วันที่

  6

  เมืองซินโจว–อุทยานเขาหลู่หยา- ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี–ไท่หยวน
 • วันที่

  7

  บ้านตระกูลเฉียว-วัดซวงหลิน-เมืองโบราณผิงเหยา–กำแพงเมืองโบราณ– ถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย–ธนาคารแห่งแรกของจีน
 • วันที่

  8

  อารามจิ้นฉือ–พิพิธภัณฑ์ซานซี–เมืองโบราณไท่หยวน (สถานที่ถ่ายภาพยนต์ จางอี้โหมว)
 • วันที่

  9

  รถไฟความเร็วสูง–กรุงปักกิ่ง–ถนนเฉียนเหมิน–ตลาดหงเฉียว-สุวรรณภูมิ

20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
56,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 56,900 - - 8,500 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Economy Class)

2. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโล ตามที่สายการบินกำหนด

3. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน กรุงเทพฯ

5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

6. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น

9. ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด

หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรม หรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง

5. กรณีสายการบินเปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้

6. กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสกับทางสายการบินให้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

เงื่อนไขการเดินทาง

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง

2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)


การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก

1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด **(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**

2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์

4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน