ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5วัน 4คืน

ซีอาน รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง–วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยานและชมการแสดงกังฟู)-ถนนหลี่จินเหมิน-ลั่วหยาง–ศาลกวนอู–ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)–หัวซาน หัวซาน–ซีอาน–สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) เจดีย์ห่านป่าใหญ่–ถนนคนเดินวัฒนธรรมถัง–ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CN_9C00001
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Spring Airlines
ราคาเริ่มต้น
30,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซีอาน สนามบินเสียนหยาง
 • วันที่

  2

  ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง- ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยานและชมการแสดงกังฟู) – ถนนหลี่จินเหมิน
 • วันที่

  3

  ลั่วหยาง – ศาลกวนอู – ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – หัวซาน
 • วันที่

  4

  หัวซาน – ซีอาน – สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ถนนคนเดินวัฒนธรรมถัง – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ
 • วันที่

  5

  ซีอาน สนามบินเสียนหยาง – สนามบินสุวรรณภูมิ

12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
เด็กมีเตียง
30,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999 บาท
เด็กมีเตียง
31,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
30,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 30,999 30,999 29,999 4,000 - - 20
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 31,999 31,999 30,999 4,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ   **กระเป๋าสัมภาระ รวมน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. **
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูตามสถานการณ์)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าวีซ่าประเทศจีน (วีซ่ากรุ๊ป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเกิน  23 ก.ก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อการจลาจล, การนัดหยุดงาน, ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหน่วยงานรัฐบาลประเทศจีน / ประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย พร้อมหนังสือรับรองภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าวีซ่าจีนแบบเดียว ท่านละ 1,700 บาท ในกรณีที่มีประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ปจากรัฐบาลจีน


 


เงื่อนไขการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 / 20,000 บาท(ช่วงเทศกาล) ภายใน 3 วันหลังการจอง  
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
 • กรณีจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนในวันที่จองเท่านั้น              
 • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว หรือบางส่วนบริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • คณะเดินทางจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ แต่หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะออกเดินทางได้     ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป   และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทางเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัท กำหนดไว้ (15 ท่าน)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางคนอื่นๆ ในคณะเดียวกัน  บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าๆจากการยกเลิกของท่าน

การยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 / 20,000 บาท(ช่วงเทศกาล) ภายใน 3 วันหลังการจอง  
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
 • กรณีจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนในวันที่จองเท่านั้น              
 • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว หรือบางส่วนบริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน