ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน 8วัน 7คืน อุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ อุทยานสระอโนดาตหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว


ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CN_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
72,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-อาหารสมุนไพร-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่

  2

  ตูเจียงเยี่ยน-เขื่อนชลประทาน-เตี๋ยซีไห่เจิน-เมืองโบราณซงพาน-ชวนจู่ซื่อ
 • วันที่

  3

  ชวนจู่ซื่อ-จิ่วไจ้โกว ครั้งที่ 1 (รถเหมา)–โชว์ทิเบต-จิ่วไจ้พาราไดซ์
 • วันที่

  4

  จิ่วไจ้พาราไดซ์-อุทยานจิ่วไจ้โกวครั้งที่ 2 (รถเหมา)
 • วันที่

  5

  จิ่วพาราไดซ์-อุทยานหวงหลง+กระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟบนเขา-เม่าเสี้ยน
 • วันที่

  6

  เม่าเสี้ยน-อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
 • วันที่

  7

  เม่าเสี้ยน-ภูเขาสี่ดรุณี-ซวงเฉียวโกว-ตูเจียงเยี่ยน-ถนนคนเดิน
 • วันที่

  8

  ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-สุวรรณภูมิ

24 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
เด็กมีเตียง
73,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
72,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,900 บาท
เด็กมีเตียง
72,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
71,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 73,900 73,900 72,900 15,000 - - 16
26 ต.ค. 66 - 02 พ.ย. 66 72,900 72,900 71,900 15,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ 
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาท รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 
 • น้ำสำหรับดื่มบนรถ ไม่จำกัดจำนวน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 • ค่าทัวร์ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน (ไม่ต้องเดินทางมาสแกนนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่ากรุงเทพฯ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรมแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว ปัจจุบันการทำวีซ่าจีน ต้องเดินทางมาสแกนนิ้วมือ และ ใช้เวลาประมาณ 25 วัน ก่อนเดินทาง เพราะต้องจองคิวในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าท่านประสงค์จะทำวีซ่าเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่าง 2,500 บาท/เล่ม

เงื่อนไขการเดินทาง

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศทุกครั้ง
 • หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 • การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอ และยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น 
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชม 460 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน